S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

» Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
firmy Zuzana Kapková, se sídlem U Vodojemu 1251/13, 693 01 Hustopeče, IČ: 64457613
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu eshop.saxala.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní firma Zuzana Kapková, se sídlem U Vodojemu 1251/13, 693 01 Hustopeče, IČ: 64457613 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: eshop.saxala.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese: eshop.saxala.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a kromě speciálních slevových akcí. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
3.2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dopravou a zaplacením zboží. Tyto informace lze nalézt Platba a doprava.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky kupujícího na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.2. Celkový přehled nákladů spojených s dodáním zboží lze nalézt v sekci Platba a doprava
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
5.2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a potvrzení objednávky, odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím nebo nejpozději do pěti dnů od odeslání zboží.
5.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
5.4. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
5.8. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy převezme zboží (§1829 občanského zákoníku). V případě dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy převezme poslední položku nebo část zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení. Toto prohlášení může kupující zaslat buď dopisem na adresu: SaXaLa Fashion, Husova 7, 693 01 Hustopeče nebo emailem na adresu: eshop@saxala.cz. V prohlášení by kupující měl uvést jméno, příjmení a adresu, příp. název obchodní firmy a adresu sídla, dále telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo objednávky a příp. způsob vrácení peněz vč. čísla účtu. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné 14-denní lhůty. Formulář o odstoupení od smlouvy lze nalézt sekci Vrácení zboží / reklamace.
6.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10 Kč (slovy: deset korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.
6.4. Zboží může kupující zaslat zpět na adresu prodávajícího: SaXaLa Fashion, Husova 7, 693 01 Hustopeče nebo je může vrátit na jedné z prodejen prodávajícího. Seznam prodejen prodávajícího je v záložce O NÁS. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.5. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží a započíst tento nárok s vrácenou částkou.
6.6. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o odstoupení od smlouvy kupujícím informován, kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich (§1832, odst. 2 občanského zákoníku). Prodávající vrátí částku stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
6.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo než prokáže, že zboží odeslal (§1832, odst. 4 občanského zákoníku).
6.8. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

 1. PRÁVA KUPUJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

 1. A) JAKOST PŘI PŘEVZETÍ (§2161 občanského zákoníku)

 

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. To znamená, že:
          • věc má vlastnosti, které si obě strany ujednaly nebo které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
          • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
          • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
          • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
7.2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, má kupující tyto možnosti (§2169 občanského zákoníku):
          • Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může požadovat dodání nové věci bez vad nebo výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti věci. Není-

            li to možné, může odstoupit od smlouvy nebo může požadovat přiměřenou slevu.
          • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady nebo může žádat     

            přiměřenou slevu.
7.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil
7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
          B)  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. (§2165 občanského zákoníku)
7.7. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na dodání nové či chybějící věci, odstranění vady opravou, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a tuto volbu již bez souhlasu prodávajícího nemůže změnit. Pokud kupující nezvolí svá práva včas, postupuje se, jako kdyby bylo vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy. (§2106 občanského zákoníku)
7.8. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud si vybere odstranění vady, prodávající může dle své volby odstranit vadu opravou, dodáním chybějící věci nebo dodáním nové věci. (§2107 občanského zákoníku)
7.9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
7.10. Kupující nemůže uplatnit práva z vadného plnění na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. (§2167, odst. b občanského zákoníku)
7.11. Kupující taktéž nemůže uplatnit práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud vadu sám způsobil. (§2170 občanského zákoníku)
7.12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
8.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
8.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
8.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
8.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
8.6. Pokud nelze odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
8.7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
8.8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Účelně vynaloženými náklady jsou typicky náklady na jízdné, náklady na poštovné, náklady na telefon, příp. náklady na vystavení znaleckého posudku potřebného k posouzení vady. Zákon dává spotřebiteli právo uplatnit pouze „účelně vynaložené“ náklady, prodávající proto může odmítnout hradit např. náklady na taxi v plné výši, pokud bylo možné zaslat zboží levněji poštou, a uhradit spotřebiteli pouze část odpovídající ceně poštovného. K žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů je třeba přiložit doklady potvrzující výši nákladů.
8.9. Pokud je reklamace řešena opravou zboží, a pokud kupující nevyzvedne opravenou věc ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, může prodávající účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění (tzv. skladné) (§527 občanského zákoníku). Skladné účtujeme ve výši 25 Kč za každý započatý týden. Prodávající má právo vrátit kupujícímu nevyzvednuté zboží až po zaplacení poplatku za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě sedmi měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do osmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající právo reklamovanou věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající povinen kupujícího předem vyrozumět o zamýšleném prodeji a poskytnout mu lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je prodávající povinen na požádání vyplatit kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci.

  

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

10.1. Pravidla týkající se ochrany osobních údajů fyzických osob stanovuje Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR").

10.2. Správcem osobních údajů kupujících v tomto eshopu je spol. Zuzana Kapková, se sídlem U Vodojemu 1251/13, 693 01 Hustopeče, IČ: 64457613, email: eshop@esaxala.cz.

10.3. Pro úspěšné vyřízení kupní smlouvy správce shromažďuje nezbytně nutné osobní údaje kupujících. Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů. Za účelem plnění kupní smlouvy správce využívá subdodavatele.

10.4. Správce chrání osobní údaje kupujících v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce přijal a udržuje veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

10.5. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost svých osobních údajů. Kupující má také právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, příp.podat stížnost na porušení práva na ochranu svých osobních údajů.

10.6. Podrobnější informace ohledně ochrany osobních údajů lze nalézt v odkazu Ochrana osobních údajů GDPR

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
11.2. Zpráva je doručena:
     - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
     - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
     - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
     - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

12.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
12.2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

12.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

13.1. Na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo využít pro řešení sporu s prodávajícím z kupní smlouvy také mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

13.2. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

13.3. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

13.4. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

13.5. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
14.5. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
14.6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
14.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: SaXaLa Fashion, Husova 7, 693 01 Hustopeče, adresa elektronické pošty: eshop@saxala.cz, telefon: 607 049 377.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2020

 

 

Tyto obchodní podmínky se týkají prodeje zboží v internetovém obchodě www.eshop.saxala.cz. Netýkají se prodeje zboží v kamenných obchodech SaXaLa.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YjUzZ